Linux Poradniki

Instalacja rTorrent + ruTorrent na ubuntu 20.04

Przedstawię dziś sposób instalacji uważanego za najlepszego linuksowego klienta torrent, mianowicie rTorrent z nakładką ruTorrent. Sam rTorrent jest klientem konsolowym i jego obsługa może być skomplikowana i niewygodna. Klient ma jednak duże możliwości i zużywa mało zasobów. Z pomocą przychodzi przeglądarkowa nakładka graficzna ruTorrent. RuTorrent jest bardzo rozbudowaną nakładką, której możliwości rozszerza się za pomocą pluginów. Obsługuje min. kanały RSS oraz IRC poprzez plugin autodl-irssi. RuTorrent do działania wymaga PHP i serwera www, np. Apache2 lub nginx.

Jako, że instalacja i konfiguracja rTorrent i ruTorren dla nowicjuszy może być dość skomplikowana powstało wiele skryptów instalacyjnych. Ich zaletąjest to, że instalujemy wszystko za pomocą jednego polecenia, wadą zaś, że tak naprawdę nie wiemy co robią i jeżeli instalacja się nie powiedzie, to często nie wiemy dlaczego.

Postanowiłem, że przedstawię dwa sposoby instalacji ruTorrenta, jeden za pomocą skryptu, który sam przetestowałem i uważam za najlepszy, roraz metodę manualną ze zrozumieniem następujących po sobie kroków.

Instalacja za pomocą skryptu

Wybrałem tutaj skrypt rt-auto-install, którego autorem jest Bercik1337. Przy okazji, podziękowania dla niego za napisanie tego skryptu, bo dzięki niemu zrozumiałem zasadę działania rtorrenta.

Skrypt dostępny jest pod adresem https://github.com/Bercik1337/rt-auto-install

Instalacja sprowadza się do wydania kilku poleceń z terminala:

git clone https://github.com/Bercik1337/rt-auto-install.git
cd rt-auto-install
sudo ./Rt-Install-minimal

lub

wget https://raw.githubusercontent.com/Bercik1337/rt-auto-install/master/Rt-Install-minimal
sudo ./Rt-Install-minimal

Skrypt sprawdzi czy nasz system jest kompatybilny i poprosi o podanie nazwy użytkownika systemowego. Potem należy podać nazwę użytkownika i hasło do interfejsu rutorrent. Na koniec wybieramy „0” i skrypt wykonuje instalację i konfigurację klienta rtorrent z nakładką rutorrent działającą na serwerze apache2.

Po zakończonej instalacji ruTorrent będzie dostępny pod adresem http://ip-adres/rutorrent

Instalacja manualna

Instalację manualną zaczynamy od instalacji pakietów niezbędnych do działania rutorrent

sudo apt-get update
sudo apt-get install openssl git apache2-utils rar unrar zip unzip curl mc nano php php-curl php-cli libapache2-mod-php tmux mediainfo sox ffmpeg

Instalacja serwera apache

sudo apt-get install apache2
sudo systemctl enable apache2

Jeżeli ktoś woli inny serwer to można zainstalować nginx albo lighttpd

sudo apt-get install nginx
lub
sudo apt-get install lighttpd

Instalacja rtorrent

sudo apt-get install libxmlrpc-core-c3
sudo apt-get install libtorrent21
sudo apt-get install rtorrent

Instalacja modu SCGI apache2. Dla ubuntu 20.04 musimy zrobić to ręcznie, ponieważ paczka libapache2-mod-scgi została usunięta z repozytoriów.

wget http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/s/scgi/libapache2-mod-scgi_1.13-1.1build1_amd64.deb
sudo dpkg -i libapache2*.deb

Dla dystrybucji, które zawierają paczkę w repozytoriach instalujemy ją prostym poleceniem

sudo apt-get install libapache2-mod-scgi 

Tworzymy katalog sesji rtorrent

sudo mkdir /home/rtorrent-user/.rtorrent-session
sudo chown -R rtorrent-user:rtorrent-user /home/rtorrent-user/.rtorrent-session

Tworzymy katalog dla pobranych danych

sudo mkdir /home/rtorrent-user/Downloads
sudo chown -R rtorrent-user:rtorrent-user /home/rtorrent-user/Downloads

Jeżeli chcemy korzystać z funkcji automatycznego dodawania torrentów z katalogu, należy utworzyć folder watch

sudo mkdir /home/rtorrent-user/watch
sudo chown -R rtorrent-user:rtorrent-user /home/rtorrent-user/.rtorrent-session

Tworzymy plik konfiguracyjny rtorrent

nano /home/user/.rtorrent.rc

I wklejamy zawartość

# This is an example resource file for rTorrent. Copy to
# ~/.rtorrent.rc and enable/modify the options as needed. Remember to
# uncomment the options you wish to enable.

# Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent.
#min_peers = 40
#max_peers = 100

# Same as above but for seeding completed torrents (-1 = same as downloading)
#min_peers_seed = 10
#max_peers_seed = 50

# Maximum number of simultanious uploads per torrent.
#max_uploads = 15

# Global upload and download rate in KiB. "0" for unlimited.
#download_rate = 0
#upload_rate = 0

# Default directory to save the downloaded torrents.
directory = ~/Downloads

# Default session directory. Make sure you don't run multiple instance
# of rtorrent using the same session directory. Perhaps using a
# relative path?
session = ~/.rtorrent-session

# Watch a directory for new torrents, and stop those that have been
# deleted.
schedule = watch_directory, 5, 5, "load.start_verbose=~/watch/*.torrent"
#schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=

# Close torrents when diskspace is low.
schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M

# The ip address reported to the tracker.
#ip = 127.0.0.1
#ip = rakshasa.no

# The ip address the listening socket and outgoing connections is
# bound to.
#bind = 127.0.0.1
#bind = rakshasa.no

# Port range to use for listening.
port_range = 45000-45022

# Start opening ports at a random position within the port range.
port_random = no

# Check hash for finished torrents. Might be usefull until the bug is
# fixed that causes lack of diskspace not to be properly reported.
#check_hash = no

# Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
#use_udp_trackers = yes

# Alternative calls to bind and ip that should handle dynamic ip's.
#schedule = ip_tick,0,1800,ip=rakshasa
#schedule = bind_tick,0,1800,bind=rakshasa

# Encryption options, set to none (default) or any combination of the following:
# allow_incoming, try_outgoing, require, require_RC4, enable_retry, prefer_plaintext
#
# The example value allows incoming encrypted connections, starts unencrypted
# outgoing connections but retries with encryption if they fail, preferring
# plaintext to RC4 encryption after the encrypted handshake
#
encryption = allow_incoming,enable_retry,try_outgoing

# Enable DHT support for trackerless torrents or when all trackers are down.
# May be set to "disable" (completely disable DHT), "off" (do not start DHT),
# "auto" (start and stop DHT as needed), or "on" (start DHT immediately).
# The default is "off". For DHT to work, a session directory must be defined.
# 
#dht.mode.set = on

# UDP port to use for DHT. 
# 
# dht_port = 6881

# Enable peer exchange (for torrents not marked private)
#
#protocol.pex.set = no
#trackers.use_udp.set = no

#
# Do not modify the following parameters unless you know what you're doing.
#

# Hash read-ahead controls how many MB to request the kernel to read
# ahead. If the value is too low the disk may not be fully utilized,
# while if too high the kernel might not be able to keep the read
# pages in memory thus end up trashing.
#hash_read_ahead = 10

# Interval between attempts to check the hash, in milliseconds.
#hash_interval = 100

# Number of attempts to check the hash while using the mincore status,
# before forcing. Overworked systems might need lower values to get a
# decent hash checking rate.
#hash_max_tries = 10

#SCGI
scgi_port = 127.0.0.1:5000

#XMLRPC
#network.scgi.open_port = 127.0.0.1:5000

####### Heavy I/O seedbox configuration
####### Uncomment lines below if you have 1Gbit+ Internet link
####### thanks Zebirek
####pieces.memory.max.set = 8048M
####network.max_open_sockets.set = 999
####network.max_open_files.set = 600
####network.http.max_open.set = 99
####network.receive_buffer.size.set = 32M
####network.send_buffer.size.set  = 64M
####pieces.preload.type.set = 2
#####pieces.preload.min_size.set = 262144
#####pieces.preload.min_rate.set = 5120

Za komunikację z rutorrentem odpowiada linia

#SCGI
#scgi_port = 127.0.0.1:5000

Jeżeli chcemy się łączyć przez XMLRPC należy skomentować lub usunąć powyższy wpis, a odkomentować lub dodać poniższy

#XMLRPC
network.scgi.open_port = 127.0.0.1:5000

Tworzymy usługę systemową aby rtorrent uruchamiał się wraz ze startem systemu

sudo nano /etc/systemd/system/rtorrent.service

I wklejamy tekst poniżej

[Unit]
Description=rtorrent (in tmux)
[Service]
Type=forking
RemainAfterExit=yes
User=rtorrent-user
ExecStart=/usr/bin/tmux -2 new-session -d -s rtorrent rtorrent
ExecStop=/usr/bin/tmux send-keys -t rtorrent:rtorrent C-q
RemainAfterExit=no
Restart=on-failure
RestartSec=5s
[Install]
WantedBy=default.target

Usługę uruchamiamy poleceniem

sudo systemctl enable rtorrent.service

Instalacja ruTorrent

Aby zainstalować rutorrent przechodzimy do katalogu /var/www i klonujemy katalog rutorrent za pomocą polecenia git.

cd /var/www
sudo git clone https://github.com/Novik/ruTorrent.git
sudo mv ruTorrent rutorrent
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/rutorrent
sudo chmod -R 775 /var/www/rutorrent

Jeżeli otrzymamy komunikat, że użytkownik serwera www nie ma dostępu do jakiegoś programu należy ustawić ścieżki w pliku /var/www/rutorrent/conf/config.php jak poniżej

$pathToExternals = array(
        "python"=> '/usr/bin/python3', // Something like /usr/bin/python. If empty, will be found in PATH.
        "php"  => '/usr/bin/php',   // Something like /usr/bin/php. If empty, will be found in PATH.
        "curl" => '/usr/bin/curl',   // Something like /usr/bin/curl. If empty, will be found in PATH.
        "gzip" => '/usr/bin/gzip',   // Something like /usr/bin/gzip. If empty, will be found in PATH.
        "id"  => '/usr/bin/id',    // Something like /usr/bin/id. If empty, will be found in PATH.
        "stat" => '/usr/bin/stat',   // Something like /usr/bin/stat. If empty, will be found in PATH.
    );

Konfiguracja serwera

Włączamy mod SCGI do komunikacji rtorrenta z rutorrent (powinien być domyślnie włączony)

sudo a2enmod scgi

Włączamy mod SCGI do komunikacji XMLRPC rtorrenta z rutorrent (powinien być domyślnie włączony)

sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_scgi

Dodajemy ServerName localhost do pliku apache2.conf

sudo echo "ServerName localhost" /etc/apache2/apache2.conf;

Tworzymy plik konfiguracyjny apache2 do obsługi rtorrent

sudo nano /etc/apache2/sites-available/001-rutorrent.conf

I uzupełniamy go

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  CustomLog /var/log/apache2/rutorrent.log vhost_combined
  ErrorLog /var/log/apache2/rutorrent_error.log

  SCGIMount /RPC2 127.0.0.1:5000

  #XMLRPC
  #ProxyPass /RPC2 scgi://127.0.0.1:5000
</VirtualHost>

Jeżeli zamierzamy łączyć się spoza sieci domowej należy dodać hasło do interfejsu rutorrent oraz do SCGI. Jeżeli łączymy się jedynie w sieci domowej, możemy nie dodawać hasła. Poniżej konfiguracja serwera apache2 zabezpieczonego hasłami.

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  CustomLog /var/log/apache2/rutorrent.log vhost_combined
  ErrorLog /var/log/apache2/rutorrent_error.log

  SCGIMount /RPC2 127.0.0.1:5000

  #XMLRPC
  #ProxyPass /RPC2 scgi://127.0.0.1:5000

  <Directory "/var/www/rutorrent">
    AuthName "Tits or GTFO"
    AuthType Basic
    Require valid-user
    AuthUserFile /var/www/rutorrent/.htpasswd
  </Directory>
<location /RPC2>
AuthName "rTorrent secure access"
AuthType Basic
AuthBasicProvider file
AuthUserFile /home/rtorrent-user/Documents/rtorrent-htpasswd
Require user rtorrent-user
</location>
</VirtualHost>

Generujemy hasło do interfejscu ruTorrent

sudo htpasswd -c /var/www/rutorrent/.htpasswd rtorrent-user

Generujemy hasło do zabezpieczenia SCGI

sudo htpasswd -c /home/rtorrent-user/Documents/rtorrent-htpasswd rtorrent-user

Wyłączmy teraz domyślny plik konfiguracyjny apache2 i włączamy plik konfiguracyjny rutorrenta

sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite 001-rutorrent.conf

Po wszystkim restartujemy apache2

sudo systemctl restart apache2

Na tym instalacja została zakończona, ruTorrent będzie dostępny pod adresem http://ip-adres/rutorrent.

Najprawdopodobniej pokaże się błąd pluginu _cloudflare. Należy wtedy albo wyłączyć wtyczkę, albo doinstalować brakujące elementy, w następujący sposób

sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install cloudscraper

Po tym zabiegu rutorrent nie powinien już zgłaszać żadnych błedów.

Aktualizacja 28.2023 – konfiguracja serwera NGINX

Ponieważ niedawno zmieniłem serwer z Apache na nginx, podzielę się moją konfiguracją nginx:

server {
 listen 80 default_server;
 listen [::]:80 default_server;

    root /var/www;
    index index.php index.html index.htm;

    # Allow larger .torrent files to upload.
    # If experiencing a "413 Request Entity Too Large" error,
    # feel free to increase this setting.
    client_max_body_size 4M;

    location /rutorrent {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ =404;
        # Uncomment to enable naxsi on this location
        # include /etc/nginx/naxsi.rules
        auth_basic "Tits or GTFO";
        auth_basic_user_file /var/www/rutorrent/.htpasswd;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_index index.php;
    }

    location /rutorrent/RPC2 {
        include scgi_params;
        scgi_pass 127.0.0.1:5000;
        scgi_param SCRIPT_NAME /RPC2;
    }
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *